© Alle rechten voorbehouden pedicurepraktijksherida 2017

Algemene praktijkvoorwaarden

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Sherida en de cliënt waarop Pedicurepraktijk Sherida deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Werkwijze Sherida Pedicure Pedicure praktijk Sherida zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicurepraktijk Sherida zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 3. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure praktijk Sherida melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure praktijk Sherida het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien er na twee dagen geen contact is op genomen door de cliënt, zal er een factuur worden gestuurd, met het bedrag voor de afgesproken behandeling plus bijkomende administratiekosten. Pedicure praktijk Sherida moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 4. Betaling Pedicure praktijk Sherida vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Pedicure praktijk Sherida vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per Pin transactie  te voldoen. 5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Pedicure praktijk Sherida vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure praktijk Sherida aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure praktijk Sherida neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Pedicure praktijk Sherida behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure praktijk Sherida zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 6. Geheimhouding Pedicure praktijk Sherida is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure praktijk Sherida verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 7. Aansprakelijkheid Pedicure praktijk Sherida is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure praktijk Sherida is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure praktijk Sherida is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 8. Garantie Pedicure praktijk Sherida geeft de cliënt drie dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien: • De cliënt andere producten dan de door Pedicure praktijk Sherida geadviseerde heeft gebruikt voor de verzorging van de voeten. • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de voeten en nagels niet heeft opgevolgd. 9. Beschadiging & diefstal Pedicure praktijk Sherida heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure praktijk Sherida meldt diefstal altijd bij de politie. 10. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure praktijk Sherida . Pedicure praktijk Sherida moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure praktijk Sherida de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure praktijk Sherida en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 11. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure praktijk Sherida het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. Versie 1.2 © 2017 Alle rechten voorbehouden februari 2017                                                          www.pedicurepraktijksherida.nl
Want een dag zonder onze voeten is ondenkbaar herida Pedicurepraktijk
Home Pedicure Medische pedicure Manicure Vergoedingen Tarieven